Menu
Hero - Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

UNP beschikt naast de interne klachtenregeling over een klokkenluidersregeling, conform artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO).

Artikel 27 VAO

De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.


Deze klokkenluidersregeling is van kracht naast:

 • de interne klachtenregeling als vermeld in het personeelshandboek;
 • verschillen van inzicht binnen (controle)teams. Hiervoor geldt de consultatieprocedure zoals opgenomen in het handboek Kwaliteitsbeheersing.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht dan wel klachten over het optreden van (medewerkers van) UNP, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt. Voor klachten zoals bovengenoemd kan ook gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling. Deze staat open voor zowel interne als externe klachten.

Artikel 1: Definities

 • UNP accountants en belastingadviseurs B.V.: UNP.
 • Melder: degene die, al dan niet in dienst van UNP, een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
 • Vertrouwenspersoon: de persoon die door het managementteam van UNP is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling.
 • Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot UNP en/of zijn medewerkers, in verband met:
  • Een strafbaar feit of handelingen die leiden tot een strafbaar feit;
  • Een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  • Een (dreiging van) bewust onjuist informeren;
  • Een (dreigende) schending van binnen UNP geldende (gedrags-)regels;
  • Een (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
  • Alle verdere situaties, die naar mening van de melder, voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

In deze klokkenluidersregeling worden de volgende definities gehanteerd:

Artikel 2: Procedure

 1. Indien er sprake is van een Vermoeden van een misstand, heeft de Melder de mogelijkheid deze te melden aan de Vertrouwenspersoon.
 2. De melding aan de Vertrouwenspersoon vindt uitsluitend plaats via e-mail/brief aan de vertrouwenspersoon. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres. U dient dan expliciet te vermelden dat u een melding wilt verrichten in het kader van deze (klokkenluiders-) regeling.
 3. De melding bevat ten minste een dagtekening en een duidelijke omschrijving van de misstand. Tevens bevat de melding de naam en het adres van de Melder.
 4. De Vertrouwenspersoon bevestigt binnen een week, schriftelijk, aan de Melder dat de melding in goede orde is ontvangen
 5. De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.
 6. De Vertrouwenspersoon stelt het dagelijks bestuur van de melding op de hoogte. Deze zal een onderzoek (laten) starten en eventueel andere noodzakelijke maatregelen (laten) nemen.
 7. De Vertrouwenspersoon informeert de Melder uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de melding over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die genomen zijn. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de Vertrouwenspersoon de Melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de Melder geïnformeerd wordt over de afhandeling van zijn melding.

Artikel 3: Rechtsbescherming

 • De partners van UNP garanderen dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een vermoeden van misstand meldt, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.

Artikel 4: Werking en publicatie

 • Deze regeling treedt in werking per 20 september 2011 (is eerder opgenomen geweest in ‘Klachtenregeling’ van UNP)
 • Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van UNP.

Zin in helder inzicht? Waag er een kop koffie met ons aan!

Cookie
Cookie instellingen
Waarom cookies?

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op de website te optimaliseren, verkeer op onze website te analyseren en relevante advertenties aan derden te tonen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw voorkeuren kunt aanpassen door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons beleid, klikt u op "Alles accepteren".

Noodzakelijk

Wij gebruiken noodzakelijke cookies om onze website zo optimaal mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door het geanonimiseerd bijhouden van het gebruik van de website.

Voorkeuren

Wij slaan voorkeuren op om onze website voor je te personaliseren.. Als u nog eens terug komt naar onze website is deze daardoor ongemerkt prettiger in gebruik.

Statistieken

Wij houden geavanceerde statistieken bij van de gebruikers van onze website om deze met gebruik van de data die dat oplevert te kunnen optimaliseren. Daardoor kunnen we u nog betere service bieden.

Adverteren

Wij zorgen er voor dat als we elkaar terug willen vinden, we dat ook echt kunnen doordat we weten wie u bent. Met behulp van specifieke cookies kunnen we u onze service bieden op het moment dat u het nodig heeft.